Statut KNK

Artykuł I

Postanowienia ogólne

 1. Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Komparatystów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Siedzibą Koła jest Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
 3. Koło jest zrzeszeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Polonistyki UJ oraz wszystkich zainteresowanych realizacją celów zawartych w niniejszym Statucie.
 4. Przynależność do Koła jest dobrowolna.
 5. Koło opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 6. Koło zrzeszone jest w Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Koło może wiązać się z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, o zbliżonych celach działania.
 8. Koło może używać znaku graficznego i pieczęci.
 9. Okres działania Koła jest nieokreślony.

Artykuł II

Cele Koła

 1. Celami Koła są:
  1. poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
  2. rozwijanie życia naukowego wśród studentów;
  3. rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;
  4. promowanie Wydziału Polonistyki UJ;
  5. popularyzacja wiedzy literaturoznawczej i kulturoznawczej;
  6. integracja środowiska akademickiego;
  7. przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych.
 2. Cele Koła realizowane są poprzez:
  1. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
  2. prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
  3. prowadzenie serwisu informacyjnego Koła;
  4. wyjazdy na seminaria i konferencje;
  5. badania terenowe;
  6. publikacje naukowe
  7. spotkania i współpraca z organizacjami o podobnych celach;
  8. współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi;
  9. prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
  10. inne formy działalności zgodne ze Statutem.
 3. Za realizację celów statutowych odpowiedzialny jest każdy członek Koła.
 4. W szczególnych przypadkach realizacja celów statutowych może zostać powierzona osobom lub instytucjom trzecim.

Artykuł III

Członkowie Koła

 1. Członkiem Koła może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę.
 2. Każdy Członek ma prawo do:
  1. uczestniczenia w pracach Koła;
  2. bycia we władzach Koła;
  3. zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  4. korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących w dyspozycji Koła;
  5. pomocy ze strony pozostałych Członków w swojej działalności w ramach Koła;
  6. wykorzystania serwisu informacyjnego Koła do promowania swoich osiągnięć;
 3. Każdy Członek zobowiązany jest do:
  1. przynależności do przynajmniej jednej Sekcji lub Projektu z wyjątkiem sytuacji pełnienia funkcji Prezesa Koła;
  2. przestrzegania Statutu Koła i decyzji władz Koła;
  3. dbania o dobre imię Koła oraz popularyzowania jego działalności;
 4. Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:
  1. złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa;
  2. długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków członka Koła;
  3. prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem Koła;
  4. działania na szkodę Koła;
 5. Wygaśnięcie członkostwa nie wyklucza nabycia go ponownie.
 6. Członkiem honorowym może zostać osoba, która w sposób szczególny przyczyniła się do działalności Koła.
 7. O przyznaniu Członkostwa Honorowego na wniosek Prezesa decyduje Koło.
 8. Członkostwo Honorowe jest dożywotnie.
 9. Listę członków honorowych oraz ich zasługi przedstawia się w formie załącznika do Statutu

Artykuł IV

Władze Koła

 1. Władze Koła stanowią:
  1. Prezes Koła;
  2. Zastępca Prezesa Koła;
  3. Koordynatorzy Sekcji i Projektów;
  4. Opiekun Koła.
 2. Kadencja Prezesa trwa 1 rok.
 3. Wybór Prezesa odbywa się w czerwcu każdego roku, na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.
 4. Prezesa wybierają wszyscy członkowie Koła.
 5. Prezes, w sytuacji, kiedy nie może pełnić swoich obowiązków, na czas określony przekazuje je swojemu zastępcy;
 6. Do zadań Prezesa należy:
  1. zwoływanie i przewodnictwo zebraniom Koła;
  2. wnioskowanie do Koła w sprawach określonych w Statucie;
  3. reprezentowanie Koła na zewnątrz;
  4. występowanie w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach;
  5. potwierdzanie pism w imieniu Koła własnoręcznym podpisem oraz pieczęcią Koła;
  6. dbanie o wizerunek Koła;
 7. Kadencja Prezesa wygasa w sytuacji:
  1. złożenia oświadczenia o rezygnacji;
  2. upływu kadencji;
  3. utraty członkostwa;
  4. ukończenia studiów;
  5. odwołania przez Koło;
 8. W przypadku przedwczesnego wygaśnięcia kadencji Prezesa, obowiązki Prezesa do czasu nowych wyborów pełni jego Zastępca;
 9. Kadencja Prezesa wygasa w sytuacji:
  1. za porozumieniem z Prezesem zwoływać i przewodniczyć Walnym Zgromadzeniom Koła;
  2. reprezentować Koło na zewnątrz;
  3. występować w imieniu Koła na oficjalnych spotkaniach, w szczególności podczas nieobecności Prezesa;
  4. decydować o przyjęciu nowych członków;
 1. Wszelkie decyzje podjęte przez Zastępcę za porozumieniem z Prezesem są zobowiązujące dla członów Koła.
 2. Do zadań koordynatorów Sekcji i Projektów Badawczych należy:
  1. nadzorowanie prac własnej Sekcji lub Projektu;
  2. składanie, na wniosek Prezesa, sprawozdania z prac własnej Sekcji lub Projektu;
 3. Koordynatorów Sekcji i Projektów wybierają ich członkowie.

Artykuł V

Opiekun Koła

 1. Opiekunem Koła może zostać pracownik naukowy Katedry Komparatystyki Literackiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 2. Opiekun reprezentuje Koło wobec Dyrekcji Wydziału Polonistyki UJ i innych władz uczelni, działa jako doradca i osoba wspomagająca pracę Koła.
 3. KNK UJ posiada tylko jednego Opiekuna Koła.
 4. Decyzje o zaproszeniu, oraz rezygnacji ze współpracy z Opiekunem podejmuje na wniosek Prezesa Koło.
 5. Za współprace z opiekunem Koła odpowiada Prezes Koła.
 6. W razie konieczności Opiekun uprawomocnia decyzję Koła poprzez sygnowanie dokumentów własnym podpisem.
 7. Opiekun może wnioskować o pozbawienie członkostwa osoby nieprzestrzegającej Statutu.
 8. Opiekun Koła może zwoływać zebrania Koła.

Artykuł VI

Sekcje i Projekty Badawcze

 1. Koło Naukowe opiera swoją działalność na Sekcjach i Projektach Badawczych.
 2. Sekcja Główna:
  1. ma charakter stały;
  2. zrzesza wszystkich członków Koła;
  3. działa wg linii tematycznej ustalonej na dany rok akademicki przez członków Koła na Walnym Zgromadzeniu.
 3. Pozostałe Sekcje:
  1. powoływane są na rok;
  2. do utworzenia każdej z nich potrzeba 5 członków Koła;
 4. Projekty Badawcze:
  1. powstają na okres krótszy lub dłuższy niż rok;
  2. opierają się na cyklu spotkań tematycznych lub zdalnej pracy studentów;
  3. do utworzenia każdego Projektu Badawczego potrzeba 3 członków Koła.
 5. O powołaniu Sekcji lub Projektu Badawczego decyduje Koło na wniosek Prezesa Koła.
 6. Sekcja lub Projekt Badawczy mogą zostać zlikwidowane na wniosek Prezesa Koła.
 7. Każda Sekcja lub Projekt Badawczy mogą posiadać konsultanta naukowego.
 8. Konsultantem naukowym może być każdy pracownik naukowy dowolnej uczelni.
 9. Redakcja czasopisma komparatystycznego „Bez Porównania" jest jedną z Sekcji Koła, działającą na odrębnych zasadach. (Patrz Regulamin Redakcji)

Artykuł VII

Finanse Koła

 1. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów statutowych Koła.
 2. Wszelkie potrzeby Koła finansowane są ze środków własnych Koła lub przez Uniwersytet Jagielloński.
 3. Środki własne Koła pochodzą z dotacji, grantów, darowizn oraz sponsoringu.

Artykuł VIII

Postanowienia końcowe

 1. Statut zaczyna obowiązywać po podpisaniu go przez Prezesa KNK UJ.
 2. Statut może zostać zmieniony podczas Walnego Zgromadzenia decyzją Koła podjętą większością 2/3 głosów składu Koła, jeżeli jednak termin Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowany na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem, obecni podczas Zgromadzenia członkowie Koła stanowią kworum niezbędne do przyjęcia zmian statutowych.
 3. Rozwiązanie Koła może nastąpić na wniosek Prezesa, decyzją Koła podjętą jednomyślnie.
 4. W przypadku rozwiązania Koła cały majątek i dorobek przechodzi na rzecz Wydziału Polonistyki.
 5. O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje Prezes wraz z Opiekunem Naukowym.